Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

I. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 

 

 1. Základní škola a mateřská škola v Jaroměřicích jsou jeden právní subjekt. Zřizovatelem je obec Jaroměřice. Za odborné vedení mateřské školy je zodpovědný statutární zástupce (ředitelka školy) Mgr. Leona Dufková a zástupce ředitele  MŠ Olga Čapková.
 2. Ředitelka ZŠ a MŠ vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
 3. MŠ podporuje tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání.
 1. MŠ vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně-vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

 

II. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Dítě má právo

 1. Na školské služby podle školského zákona.
 2. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se předškolního vzdělávání.
 3. Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňuje jeho morálku.
 4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají; svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti; jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy; mají právo využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
 6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.
 7. Na zvláštní péči (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, mimořádných schopností a talentu).
 8. Na život ve zdravém prostředí.
 9. Využívat zařízení určených pro děti MŠ.
 10. Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na předškolní vzdělávání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na dodržování základních psychohygienických podmínek.
 11. Být seznámen se všemi předpisy, které se vztahují k jeho pobytu a činnosti v mateřské škole.

Dítě je povinno

 1. Dodržovat školní řád MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.
 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem MŠ.
 3. Chovat se slušně k dospělým i jiným dětem školy. Chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných osob.
 4. Nepoužívat hrubých, vulgárních a urážlivých slov.
 5. Být ohleduplný k mladším a slabším dětem i dospělým.
 6. Zdravit všechny osoby v prostorách MŠ.
 7. Šetřit a chránit školní zařízení před poškozením. Každé poškození nebo závadu ve třídě, lehárně okamžitě po zjištění hlásit učitelce.
 8. Nalezené věci odevzdat učitelce.
 9. Nenosit do MŠ předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 10. Nenosit hračky, cenné předměty, mobilní telefony do MŠ. Škola neodpovídá za ztrátu a poškození.

Učitelka neprodleně oznámí porušení školního řádu MŠ dítětem jeho zákonnému zástupci, dohodne

 s ním způsob nápravy.

 

III. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

 

 1. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce. K vyzvednutí dítěte lze písemně pověřit jinou osobu. Pokud pověření bude trvalejšího charakteru, lze požadavek zaznamenat do evidenčního listu dítěte nebo na speciálně tomu určený formulář. Takové potvrzení má však platnost nejdéle jednoho školního roku. Dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
 2. Po příchodu do MŠ jsou rodiče povinni v zájmu dítěte nahlásit případné zdravotní potíže,

 kterými dítě doma trpělo / průjem, zvracení, bolest hlavy, teplota atd./. Do MŠ patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s infekčním onemocněním.   / teplota, průjem, dráždivý kašel, zánět spojivek, pedikulóza apod./

 1. V případě neshodného názoru na zdravotní stav dítěte, zákonný zástupce prokáže vyjádření

            o zdravotním stavu dítěte praktického lékaře pro děti a dorost.

            Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině nebo u dítěte navštěvující MŠ.              

            Po vyléčení infekčního onemocnění je dítě přijato do kolektivu na základě předloženého potvrzení

            od lékaře.

 1. Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho 

            zdravotních potížích.

 1.  Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání

     dítěte.

 1. Rodiče jsou povinni hlásit průběžně změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změny 

            adresy bydliště, změnu zdravotního stavu dítěte.

 1. Z důvodu stravování jsou rodiče povinni předem oznámit nepřítomnost dítěte, a to den předem do 12.00 hod. První den neplánované nepřítomnosti dítěte lze odebrat oběd v jídlonosiči v čase od 11.00 do 11.15 hod. před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti dítěte musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a je počítána plná sazba, to je včetně věcné a mzdové režie ve výši 60,-Kč za oběd. Vše se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005Sb. Rovněž je nutné stejným způsobem dítě přihlásit telefonicky do 12.00 v mateřské škole. Pokud tak nebude učiněno, nebude mít dítě zajištěno první den stravu.
 2. Rodiče jsou povinni dodržet stanovený termín k úhradě školného a stravného (stravné se hradí do 25. dne předcházejícího měsíce ). Platba se provádí složenkou nebo z účtu. Informace o platbách podává účetní v ZŠ.                              
 3. Stravné polodenní platí jen ty děti, které navštěvují MŠ pravidelně do 12.00hod.

Strava celodenní MŠ 46,- Kč; (přesnídávka 10,-; oběd 26,-; svačina 10,-), MŠ 7let – 52,-Kč;( přesnídávka 11,-; oběd 30,-; svačina 11,-)

Výši úplaty za předškolní vzdělávání určuje zřizovatel samostatným předpisem.

 1. Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou.

Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje.

 1.  Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ

 Toto právo mohou uplatnit na schůzkách s rodiči.

 1.  Rodiče mají právo si kdykoliv vyžádat konzultaci s učitelkou, vedoucí učitelkou

/ po předchozí domluvě termínu /

 

 IV. Organizace a provoz MŠ

 

 1. Provoz MŠ od 6.00 hod. do 16.00 hodin, kdy se mateřská škola uzamyká a probíhá úklid. Příchod dětí je stanoven do 8.15hod., kdy je z důvodu bezpečnosti MŠ uzamčena. Rodiče jsou povinni stanovený čas dodržovat.
 1. Pokud si pověřená osoba nebo zákonný zástupce nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitel učiní následující opatření: a) se pokusí telefonicky kontaktovat zákonného zástupce

                                   b) informuje o situaci ředitelku školy

                                   c) nepodaří-li se telefonní spojení a zákonný zástupce si dítě do 1 hodiny po ukončení provozu MŠ nevyzvedne, obrátí se učitel podle § 43 zákona č.283/1991 Sb. na Policii ČR. Veškeré náklady se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě zákonným zástupcům.

 1. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi učitelky, a to od doby převzetí dítěte až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě na základě písemného pověření.
 2. Přijímání dětí do MŠ probíhá formou zápisu. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou uvedeny ve směrnici MŠ. Místo, čas a datum je zveřejněn týden dopředu místním rozhlasem, vylepením plakátu v místní samoobsluze. Dítě do mateřské školy je přijímáno na základě písemné žádosti rodičů. Formulář žádosti a přihlášku do MŠ rodiče obdrží v MŠ při zápisu. Po ukončení zápisu je seznam přijatých dětí vyvěšen na vchodových dveřích MŠ ve vestibulu po dobu 15 dní nebo na web stránkách MŠ. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte je uloženo ke spisům každého dítěte v MŠ. Na žádost rodičů bude vydána kopie rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte je písemně doručeno zákonným zástupcům zákonem určeném termínu. Při vstupu dítěte do MŠ je možno po dohodě s učitelkami individuálně přizpůsobit adaptační režim. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu MŠ.
 3. Ředitelka ZŠ a MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámením zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 1. Mateřská škola je dvoutřídní s celkovou kapacitou 40 dětí. Děti jsou částečně rozděleny dle věku, na přání rodičů mohou být sourozenci rozdílného věku v jednom oddělení.
 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu v MŠ a mimo ni ředitel školy, vedoucí učitelka stanoví počty dětí na jednoho učitele dle platných předpisů školského zákona.
 3. Děti se ráno scházejí v II. třídě. V 7.00 hodin jsou rozděleny do svých tříd.
 4. Děti se scházejí do 8.15 hodin, kdy je mateřská škola z důvodu bezpečnosti uzamčena. Další příchozí použijí zvonek do třídy dítěte u vchodových dveří do MŠ ve vestibulu.
 5. Po odchodu posledního dítěte školnice provede úklid tříd, šaten, zkontroluje všechna okna, vytáhne elektr. spotřebiče ze zásuvek (kromě lednice, ohřívače vody) a mateřskou školu uzamyká.

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob dítětem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce dítěte, které poškození způsobilo. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupcem, je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty a poškození hlásí děti neprodleně učitelce.
 3. Děti a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

VI. Povinnosti všech zaměstnanců MŠ

 

 1. Pro pedagogické a provozní zaměstnance jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a organizačním řádem školy.
 2. Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.
 3.  Při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem. O úrazu provézt ihned písemný záznam do knihy úrazů, popřípadě vyplnit předepsané formuláře.

 

VII. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 

 1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,
 2. právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,
 3. zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Učitelky MŠ přebírají a předávají děti zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě písemného pověření.
 2. MŠ dodržuje stanovený počet dětí ve třídě i při pobytu venku.
 3. Všichni pracovníci MŠ dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla.
 4. Pokud má učitelka podezření při přebírání dítěte, že není zdravé, může vzhledem k ochraně ostatních dětí požádat zákonného zástupce o předložení potvrzení ošetřujícího lékaře.
 5. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je zákonný zástupce neprodleně po výzvě učitelkou si dítě z MŠ převzít.
 6. V rámci ŠVP jsou děti ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu, kriminality a jiných forem násilí a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 7. Učitelé se snaží ovlivňovat vztahy ve třídě nenásilně prosociálním směrem. Snaží se zachycovat rizikové faktory v chování dětí, podporují sociální vazby.
 8. Mateřská škola se snaží předcházet nežádoucím projevům především širokou nabídkou činností v rámci školního vzdělávacího programu.
 9. Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný zákaz používání alkoholu, kouření a návykových látek pro všechny osoby pohybující se v areálu školy.
 10. V prostorách MŠ platí zákaz používat nepovolené elektrické spotřebiče.
 11. Budova MŠ je během celodenního provozu zabezpečena.
 12.  Z  bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,
 13. Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,
 14. Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelem školy,
 15. Děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

 IX. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

 1. Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují organizaci provozu MŠ a vnitřní režim mateřské školy.
 2. Řídí se školním řádem mateřské školy.
 3. Při vzájemném styku všech zaměstnanců školy, zákonných zástupců dětí a dětí docházejících do mateřské školy se dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

X. Podmínky k povinnému předškolnímu vzdělávání a distančnímu vzdělávání

 

 1. Od počátku školního roku (1. 9. 2017 a každý následující školní rok) je povinné předškolní vzdělávání u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,

Souvislé minimálně 4 hodiny denně.

 1. Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání se stanovuje od 8.00 do 12.00 hodin.
 2. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.
 3. Absence – zákonný zástupce SMS nebo telefonicky oznámí začátek (první den) nenadálé nepřítomnosti dítěte. Po příchodu dítěte do MŠ  vyplní a podepíše omluvný list dítěte.
 4. Ředitelka ZŠ a MŠ (zástupce ředitele pro MŠ) je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 5. U neomluvené absence v rozsahu 5 – 10 dní u dítěte plnící povinné předškolní vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ (v zastoupení zástupce ředitele pro MŠ ) postupovat následovně. 1. Písemně vyzve zákonné zástupce o doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 2. Při nedoložení důvodů nepřítomnosti dítěte ve stanoveném termínu (tři dny po doručení písemné výzvy) bude řízení předáno orgánům sociálně- právní ochrany dětí.
 6. Pokud zákonný zástupce zvolil povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem dle § 34 odst. 5 školského zákona (individuální vzdělávání), nahlásí tuto skutečnost písemně mateřské škole, a to do tří měsíců před zahájením školního ruku. (nejpozději do 31. 5.)
 7. Zákonným zástupcům budou doporučeny vzdělávací oblasti, které vychází z RVP PV
 8. Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí a to v měsíci listopadu, lednu (přesný termín se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem)
 9. Zákonný zástupce na stanovený termín ověření doloží portfolio dítěte, které bude obsahovat (výkresy, pracovní listy, seznam básní, písní, her, pohádek, které dítě zná, fotografie z aktivit dítěte)
 10. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel základní školy a mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).
 11. Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 12. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, mateřská škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

 

Podmínky pro distanční vzdělávání v mateřské škole

V souladu s ustanovením § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možné osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné :

 

a)   povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

b)  povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat

c)  mateřská škola je povinna evidovat účast těchto dětí na vzdělávání a obsah vzdělávání zapsat do třídní knihy

d)  zákonný zástupce doloží písemně vedoucí učitelce školy důvod nepřítomnosti dítěte na distanční výuce – viz. Školní řád MŠ – omlouvání dítěte

e)  dítě s povinným předškolním vzděláváním má právo v době distanční výuky odebírat obědy za dotovanou cenu ve školní jídelně ZŠ, podle stanovených podmínek jídelny. Z organizačních nebo jiných důvodů může být stravování přerušeno. Zákonní zástupci budou předem informováni.

 

Personální podmínky

O způsobu organizace vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole rozhoduje ředitelka  a zástupce ředitele základní školy a mateřské školy s ohledem na právní předpisy, aktuální podmínky a možnosti mateřské školy.

 

Formy vzdělávání distančním způsobem

 Vzhledem k technickým možnostem mateřské školy probíhá distančním vzdělávání způsobem  off- line aktivitami. Jsou zvolena témata blízká dětem, která jsou zpracována do aktivit tak, aby děti zaujaly a braly vše jako hru. Využíváme přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí. Jsou nabízeny společné tvořivé aktivity pro děti a rodiče, ale i projekty, které ověří samostatnost dítěte, jeho znalosti a dovednosti. Aktivity jsou zadávány k nahlédnutí a vytisknutí  na web stránkách mateřské školy (www.skolkajaromerice.estranky.cz) nebo k vyzvednutí materiálu ve vstupní hale mateřské školy a obecního úřadu. Rodiče společné aktivity s dětmi dokumentují fotografiemi a posílají do mateřské školy, která je ukládá se souhlasem rodičů na web stránky školy. Dětem je založeno portfolio, které po návratu dětí do mateřské školy společně s učitelkou vyhodnotí .

 

Komunikace s rodiči

V období distančního vzdělávání jsou rodiče s dostatečným předstihem (1x týdně) informováni o změnách, požadavcích na webových stránkách mateřské školy. Mají možnost telefonického spojení, SMS s učitelkou. Ve specifických případech osobně, po předem domluvené schůzce.

 

Zhodnocení distanční výuky

Po návratu dětí do mateřské školy se první týden věnujeme hodnocení . Děti mají dostatečný prostor k vlastnímu sdílení svých prožitků z domácího prostředí .  Společně, ale i individuálně jsou s dětmi procházeny všechny distanční úkoly.  Děti dostanou zpětnou vazbu svého snažení při plnění úkolů od učitelky. Dětské práce jsou  uloženy do portfolia dítěte.

 

 

Školní řád nabývá v platnosti: 1. 9. 2023                                                          Olga Čapková

                                                                                                             zástupce ředitele pro MŠ